Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τελευταίες 5 Αναρτήσεις Paragliding And Aviation

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ - NEW ERA OFFICIALLY IN EDESSA GLIDING CLUB


Το κοινό πρόγραμμα συνεργασίας της Αερολέσχης Έδεσσας και της Αερολέσχης Μπίτολα “MircoTodorovski” της Π.Γ.Δ.Μ. , ξεκίνησε και επίσημα αυτήν την εβδομάδα , αφού υπογράφτηκαν οι συμβάσεις χρηματοδότησης με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος που εκπροσωπεί την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Αερολέσχη Έδεσσας σε συνεργασία με την Αερολέσχη Μπίτολα “MircoTodorovski” της F.Y.R.O.M., είχαν καταθέσει κοινή πρόταση συνεργασίας για την ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων στον τομέα του αεραθλητικού τουρισμού τον Μάιο του 2012. Η κοινή πρόταση συνεργασίας κατατέθηκε για χρηματοδότηση από το διασυνοριακό πρόγραμμα IPA «Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» που είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG III, που συγχρηματοδοτείται από η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην παραμεθόριες περιοχές και την υποστήριξη της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε διάφορους τομείς.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το συνολικό ποσό των 1.097.814 Ευρώ
Αυτό περιλαμβάνει , στο σκέλος που θα υλοποιήσει η Αερολέσχη Έδεσσας στο αεροδρόμιό της, και χρηματοδοτείται με το ποσό των 502.615 Ευρώ, :
- Την κατασκευή υπόστεγου 800 τ.μ.,
- Την αγορά ενός υπερσύγχρονου διθέσιου μοτοανεμοπτέρου επιδόσεων και μιας σύγχρονης Μηχανής Εκτόξευσης Ανεμοπτέρων, για τον εκσυγχρονισμό της Σχολής Ανεμοπορίας και την προώθηση του αεραθλητικού τουρισμού στην περιοχή,
- Την δημιουργία Αεραθλητικού Μουσείου, στεγασμένου στο παραπάνω υπόστεγο σε έκταση 300 τ.μ. καθώς και την διαμόρφωση εξωτερικού μη στεγασμένου αεροπορικού Μουσείου εκτάσεως 1.500 τ.μ.
- Την υλοποίηση κοινών αεραθλητικών δράσεων με την Αερολέσχη Μπίτολα , όπως Αεραθλητικές εκδηλώσεις ( Airshow) στα δυο αεροδρόμια των Αερολεσχών, Ανεμοπορικούς Αγώνες, την λειτουργία αεραθλητικής κατασκήνωσης στο αεροδρόμιο της Αερολέσχης Έδεσσας για παιδιά μέχρι 15 ετών από την ΠΓΔΜ, και την εκπαίδευση εκπαιδευτών ανεμοπορίας από την Αερολέσχη Έδεσσας για την ανάπτυξη της ανεμοπορίας στην ΠΓΔΜ.

Από την πλευρά της η Αερολέσχη Μπίτολα , χρηματοδοτούμενη με το ποσό των 595.199,53 Ευρώ, θα προχωρήσει σε έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου της που βρίσκεται στην περιοχή Logovardi δίπλα από τα Μπίτολα (Μοναστήρι). Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει την διαμόρφωση του διαδρόμου αποπροσγείωσης αεροσκαφών , την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των κτηρίων του αεροδρομίου ώστε να εξυπηρετούνται διάφορες αεραθλητικές ανάγκες, καθώς και την συντήρηση του αεροπορικού και αεραθλητικού υλικού της. Στον τομέα των εκδηλώσεων, αυτές θα περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις ίδιες, με αυτές που θα υλοποιήσει η Αερολέσχη Έδεσσας.

Οι παραπάνω δράσεις και προμήθειες υλικών θα ολοκληρωθούν και από τους δυο φορείς , σύμφωνα με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σε 18 μήνες. Ήδη την επόμενη εβδομάδα η Αερολέσχη Έδεσσας είναι έτοιμη να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την αγορά του αυτοαπογειούμενου διθέσιου μοτοανεμοπτέρου επιδόσεων, προϋπολογισμού 168.416 Ευρώ και μιας σύγχρονης Μηχανής Εκτόξευσης Ανεμοπτέρων προϋπολογισμού 71.400 Ευρώ. Θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του υποστέγου 800 τ.μ. , προϋπολογισμού 203.099 Ευρώ.

Με την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, η Αερολέσχη Έδεσσας πιστή στον καταστατικό της στόχο που είναι η διάδοση και ανάπτυξη του αεραθλητισμού στην Ελλάδα , λειτουργώντας κοινωφελώς μη κερδοσκοπικά 38 και πλέον χρόνια στην περιοχή, φιλοδοξεί να συμβάλλει αποφασιστικά και στην τουριστική ανάπτυξη της ορεινής Έδεσσας, προωθώντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αερολέσχης Έδεσσας

--------------------------------------
Παλιότερη δημοσίευσή μας σχετικά:
 Η Αερολέσχη Έδεσσας σε τροχιά ανάπτυξης μέσα από Διασυνοριακό Ευρωπαικό Πρόγραμμα!


 NEW ERA OFFICIALLY IN EDESSA GLIDING CLUB

The joint program of cooperation between Edessa Gliding Club and Aeroclub Bitola "MircoTodorovski" FYROM , Officially launched this week, having signed financing agreements with the Managing Authority of the Programme which represents Greece and the European Union.
The Gliding Club of Edessa in collaboration with Aeroclub Bitola "MircoTodorovski" of FYROM, had filed a joint proposal in May 2012 about the development and cooperation of activities in the border area concerning aero-tourism. The joint cooperation proposal submitted for funding from the cross-border program IPA «Greece - Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013" is a cross-border European Territorial Cooperation Programme INTERREG III, co-funded by the European Union. The program focuses on promoting sustainable economic and social development in border regions and supporting cooperation to address common challenges in various areas.
The program was approved for full funding by the European Union with a total amount of Euro 1,097,814
This includes, in part to be implemented by the Edessa Gliding Club airport, and funded to the tune of 502,615 Euros:
- The construction of a hangar of 800 sq.m.
- The purchase of a modern two-seater self launched glider with competitive performance and of a modern glider launching machine for modernizing Gliding School and promote aero-tourism in the region,
- Creation of Aero-Sports Museum, housed in the hangar area 300 o fthe total of 800 sq.m.) and the formation of non-sheltered outdoor air museum area 1,500 sq.m.
- The implementation of joint actions with Aeroclub Bitola such as Air Sports events (Airshows) in two airports , Aero-Sports Games, Air Sports camp operation at the airport in Edessa Gliding Club for children up to 15 years old from FYROM, and training of gliding trainers from Edessa Aeroclub for the development of gliding in FYROM.

On the side of the Aeroclub Bitola, funded to the tune of 595,199.53 Euro will go to projects such as to upgrade the airport located in Logovardi next to Bitola (Monastir). The upgrade will include the restoration of the runway, upgrading and modernization of the airport buildings to accommodate various needs of Air Sports, and maintenance of aircraft and aero-Sports equipment and hardware. In the area of events, they will be, respectively, the same with those that will be implemented from Edessa Gliding Club.

The above activities and procurements will be completed by both institutions, with the tight schedule of the program in 18 months. Already next week Edessa Gliding Club is ready to launch a public international tender for the purchase of a two-seater self-launched sailplane of performance with a budget of 168,416 euro and a modern Glider Launching Machine with a budget of 71,400 Euros. Sort after will follow the tender for the construction of 800 m² hangar Budget of 203,099 Euros.

With the implementation of the above program, the Edessa Gliding Club proves to remain faithful to the statute objective which is the dissemination and development of Gliding in Greece, operating non-profit 38-plus years in the region, and aiming to contribute decisively in the development of mountain tourism in Edessa, promoting alternative forms of tourism

The Board of Edessa Aeroclub

--------------------------------
 http://www.edessaglidingclub.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε το εδώ..!: